Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

V těchto zásadách osobních údajů vám vysvětlíme, co se s Vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali – ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru nebo se stanete našimi registrovanými klienty.

 

Údaje o společnosti, správci osobních údajů a kontaktní údaje

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Mussa body Love s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10803394, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 348742 (dále také jen jako: „Správce“).

 

Kontaktní údaje: email: objednavky@mussabody.cz, telefon: +420601141146

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě –

 

Vámi uděleného souhlasu v případě elektronické registrace na našich webových stránkách, které potřebujeme k Vaší registraci na našem internetovém obchodě, aby Vám vznikl Vás uživatelský účet, a to v rozsahu dle příslušného registračního formuláře.

 

Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:

 

 1. pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k prodeji a dodání Vámi objednaného zboží,

 

 1. k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a

 

 • také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

 

 • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

 

 • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány; V případě registrace uživatele se tato doba počítá ode dne, kdy byl daný účet smazán.

 

 • důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je

 

 • Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 

 • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení - k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas,

 

 • a konečně také k Vaší registraci na našem e-shopu, ke které Váš souhlas potřebujeme.

 

 • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,

 

 • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),

 

 • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 

 • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt

 

 • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením,

 

 • dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

 

 • a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

 

 • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: objednavky@mussabody.cz či telefon: +420601141146.

 

V Praze, dne 13.05.2021

Zpět do obchodu