Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů

 

 

Uděluji tímto společnosti Mussa body Love s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10803394, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 348742 (dále také jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, neboť jsem dotčeným subjektem údajů, v rozsahu příslušného registračního formuláře umístěného na internetových stránkách e-shopu  Vaší společnosti:

 

 1. 1. Osobní údaje, které budou zpracovány, abyste byli zaregistrováni v našem e-shopu: 

 

 • - jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, popřípadě také číslo bankovního účtu

 

 1. 2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 

 • - registrace v našem e-shopu, který provozujeme, když registrace slouží pro ulehčení Vašeho nakupování – při dalším nákupu se pouze přihlásíte a Vaše údaje jsou předvyplněny,

 

 1. 3. Doba zpracování osobních údajů je:

 

 • - shora uvedené osobní údaje budeme archivovat po dobu, než bude naplněn účel k jakému byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne, kdy bude skončena Vaše registrace.

 

 1. 4. Osobní údaje budou v nezbytné míře poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou povinni se řídit pokyny Správce a kteří zajišťují pro Vás jako subjekt údajů v součinnosti se Správcem služby, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL).

 

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu. A je k dispozici také na webových stránkách společnosti (viz zásady zpracování osobních údajů).

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

V těchto zásadách osobních údajů vám vysvětlíme, co se s Vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali – ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru nebo se stanete našimi registrovanými klienty.

 

Údaje o společnosti, správci osobních údajů a kontaktní údaje

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Mussa body Love s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10803394, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 348742 (dále také jen jako: „Správce“).

 

Kontaktní údaje: email: objednavky@mussabody.cz, telefon: +420601141146

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě  

 

Vámi uděleného souhlasu v případě elektronické registrace na našich webových stránkách, které potřebujeme k Vaší registraci na našem internetovém obchodě, aby Vám vznikl Vás uživatelský účet, a to v rozsahu dle příslušného registračního formuláře.

 

Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:

 

 1. i) pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k prodeji a dodání Vámi objednaného zboží,

 

 1. ii) k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a

 

 1. iii) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

 

 • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

 

 • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány; V případě registrace uživatele se tato doba počítá ode dne, kdy byl daný účet smazán.

 

 • důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je 

 

   • Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 

   • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení - k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas,

 

   • a konečně také k Vaší registraci na našem e-shopu, ke které Váš souhlas potřebujeme. 

 

   • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,

 

   • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. DPD), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),

 

   • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 

   • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt objednavky@mussabody.cz.

 

   • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením, 

 

   • dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

 

   • a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

 

   • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: objednavky@mussabody.cz. či telefon:+420601141146.

V Praze, dne 13.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu